Nieuws

< 1 2 3 >

Digitaal Beslagregister (21-10-2015)

De verordening en het reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders zijn vastgesteld en klaar voor inwerkingtreding per 1 januari 2016. Omdat de verordening in artikel 15 bepaalt dat deze in werking treedt met ingang van de eerste dag van de tweede maand na die van de dag van de bekendmaking door plaatsing in de Staatscourant, wordt daarmee gewacht tot november.

Ondertussen worden in den lande cursussen aangeboden over de werking van het beslagregister en zijn de softwareleveranciers druk bezig om uiterlijk 1 november a.s. de applicaties gereed te hebben.
Met ingang van 1 januari 2016 wordt het beslagregister dus gevuld door de gerechtsdeurwaarders, waarmee we toewerken naar het uiteindelijke doel: voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken en te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.

Het doet ons genoegen u te melden dat onze applicaties gereed zijn en dat wij al zijn aangevangen met het inschrijven van beslagen in het digitaal beslagregister!

lees verder >

Politie mag actie voeren door staken begeleiding gerechtsdeurwaarders (03-09-2015)

De Haagse voorzieningenrechter heeft de vordering van de Staat en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) om de uitbreiding van de lopende collectieve actie “Geen spoed, geen politie” met het stopzetten van de bijstand aan gerechtsdeurwaarders te verbieden afgewezen.

lees verder >

Nieuwsbericht halfjaarlijkse rapportage voor opdrachtgevers (27-08-2015)

Gelukkig incasseren wij de vorderingen van onze opdrachtgevers in veel gevallen op een zeer korte termijn. Daarbij zijn de lijntjes tussen ons en onze opdrachtgevers kort.

In bepaalde gevallen kan het zo zijn dat er op enig moment weinig mogelijkheden zijn om een vordering te incasseren. Vaak wordt het dossier dan enige tijd aangehouden om op een later moment de
(verhaals-)mogelijkheden te onderzoeken. Om onze opdrachtgevers in die gevallen toch met enige regelmaat van de stand van zaken op de hoogte te stellen, verzenden wij sinds kort iedere zes maanden een rapportage per e-mail.

Heeft u een rapportage ontvangen maar heeft u daaraan geen behoefte omdat u bijvoorbeeld uw dossiers online volgt, geef dit dan aan ons door; wij zullen er dan voor zorgen dat u geen rapportage meer ontvangt.

Ontvangt u nog geen halfjaarlijkse rapportage, bijvoorbeeld omdat wij uw e-mailadres nog niet in ons systeem hebben, neemt u dan gerust contact met ons op; wij zullen e.e.a. dan aanpassen.

Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders

lees verder >

Vordering verbod veiling (executoriale verkoop) taxi afgewezen (29-01-2015)

In de uitspraak van 16 januari 2015 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam in kort geding geoordeeld dat een taxi (vooralsnog) niet valt onder de ‘gereedschappen van ambachtslieden en werklieden, tot hun persoonlijk bedrijf behorende’ als bedoeld in artikel 447 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna te noemen: Rv).

lees verder >

Einde woonbegeleiding betekent einde huurovereenkomst (29-01-2015)

De woningstichting verhuurt een woning aan de zorginstelling die deze op haar beurt onderverhuurt aan een bewoner. Aan de onderhuurovereenkomst is een woonbegeleidingsovereenkomst gekoppeld. Bij brief van 5 november 2013 zegt de zorginstelling de woonbegeleiding met de bewoner op. Voorts zegt de zorginstelling de huurovereenkomst met de woningstichting per die datum eveneens op. De woonstichting geeft per brief van 21 november 2013 aan de bewoner te kennen dat de huurovereenkomst is geëindigd per 5 november 2013 en verzoekt de bewoner de woning uiterlijk 6 januari 2014 ontruimd op te leveren. De bewoner heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek van de woonstichting om de woning ontruimd op te leveren. De woonstichting vordert in het kort dat de huurovereenkomst is beëindigd per 5 november 2013 door beëindiging van de woonbegeleidingsovereenkomst.

lees verder >

Aantal rechtszaken daalt na stijging griffierechten (27-11-2014)

​Een stevige verhoging van de griffierechten leidt inderdaad tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit blijkt uit een evaluatie van eerder onderzoek naar dit effect. Het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter is moeilijk te becijferen, stelt de evaluatie.

Dit voorjaar berichtte de Raad voor de rechtspraak op basis van eigen onderzoek dat een stevige verhoging van de griffierechten leidt tot een flinke daling van het aantal handelszaken. Een verdubbeling van de griffierechten – de kosten om een rechtszaak aan te spannen – zou leiden tot veertig procent minder zaken. Zulke maatregelen leveren gevaren op voor de toegankelijkheid tot de rechter, stelde de Raad. Burgers en bedrijven zouden minder snel naar de rechter stappen. Tegelijk werd aangekondigd dat vervolgonderzoek nodig is om het nieuwe rekenmodel uit te bouwen.

Deze evaluatie van het model - uitgevoerd door SEO economisch onderzoek – bevestigt dat een grote stijging van de griffierechten zal leiden tot een substantiële afname van het aantal rechtszaken. Volgens het rekenmodel is dit verband het grootst bij zaken waar relatief weinig geld op het spel staat: tussen de 250 en 2.500 euro. Dit is bruikbaar als indicatie om het effect van hogere griffierechten op het aantal rechtszaken uit te rekenen, stelt SEO.

Wel is het moeilijk om met het model de precieze effecten te becijferen. Dat komt doordat veel meer factoren dan alleen de hoogte van de grifierrechten bepalen of burgers en bedrijven naar de rechter stappen. Bijvoorbeeld de tijd die ze kwijt zijn als gevolg van een rechtszaak. Bepaalde factoren zijn in het huidige rekenmodel onderbelicht. SEO doet aanbevelingen om het model te verbeteren.

bron: rechtspraak.nl

lees verder >

Malafide incassobureaus moeten boetes krijgen (26-11-2014)

Van de vierhonderd incassobureaus in ons land houdt bijna de helft zich niet aan de regels. Zij vragen te veel geld voor hun diensten en intimideren mensen met schulden. Omdat iedereen een bureautje mag beginnen, is het bijna onmogelijk om ze aan te pakken. De ChristenUnie komt met een wet die hier verandering in moet brengen.

Ondanks herhaalde verzoeken van bonafide incassobureaus en de Tweede Kamer, weigert staatssecretaris Teeven van Justitie om malafide schuldenjagers aan te pakken. Gedupeerden kunnen zelf naar de rechter stappen, is zijn mening.

Voor Carola Schouten, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, heeft dat wachten nu lang genoeg geduurd. Zij gaat zelf een wetsvoorstel schrijven dat de branche moet reguleren. Voor de zomer hoopt ze het naar de Kamer te sturen. „Als je schulden hebt, moet je die terugbetalen. Maar de bedrijven die nu actief zijn maken het voor mensen in nood alleen maar erger.”

Schouten wil daarom in de wet vastleggen dat incassobureaus voortaan aan opleidings- en kwaliteitseisen gaan, voldoen. Daarnaast moet er een toezichthouder komen die boetes uit kan delen als het toch fout gaat.

Bij de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) zijn 28 bureaus met een keurmerk aangesloten. NVI-directeur Jeanine van Noordenne juicht het plan van de ChristenUnie toe. „De beunhazen bezorgen onze hele branche een slechte naam. Goedwillende incassobureaus zoals onze leden, hebben daar ook last van.”

Jurist Don Ceder van Anti Incasso uit Amsterdam staat honderden gedupeerden bij in hun strijd tegen malafide incassobureaus. Bedrijven die misbruik maken van mensen met schulden zijn een structureel probleem, zegt hij:

"Veel mensen weten niet wat incassobureaus wel en niet mogen en daar wordt keihard misbruik van gemaakt. Bureaus die zeggen dat ze beslag gaan leggen op je huis of je bankrekening als je niet snel betaalt. Ze dreigen om je huis te komen ontruimen. Dat zijn bevoegdheden die een incassobureau helemaal niet eens heeft. Daar gaat de rechter over. Daarnaast worden er te vaak onterecht extra kosten in rekening gebracht, waar de schuldenaar uiteindelijk de dupe van is. Volgens de wet mag er bijvoorbeeld op een hoofdsom tot 2500 euro maximaal 15 procent aan incassokosten in rekening worden gebracht, met een minimum van 40 euro. Veel mensen weten dat niet en betalen daarom vaak meer. Soms gaat het om een paar tientjes, maar voor iemand met meervoudige schulden kan het snel in de duizenden euro’s aan onterecht betaalde kosten gaan. Er is wetgeving die consumenten beschermt, maar er zijn geen sancties voor een bureau die deze wetgeving overtreed. De belangrijkste tip is om nooit zomaar te betalen als je een incassobrief in huis krijgt. Haal eerst rustig adem en kijk of alles klopt..”

bron: metronieuws.nl

lees verder >

Verhaalbaarheid ontruimingskosten (10-11-2014)

Op 28 oktober 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waaruit volgt dat bij de ontruiming van een woning ook de ontruimingskosten, voor zover redelijk, op de huurder kunnen worden verhaald. De uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHARL:2014:8272)

lees verder >

Kantonrechter of rechtbank - cumulatie van vorderingen

Op 5 maart 2014 heeft de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch een uitspraak gewezen over de absolute competentie van de rechtbank. Voor de vraag welke rechter absoluut bevoegd was van het geschil kennis te nemen heeft de rechtbank een blik geworpen op de objectieve en subjectieve cumulatie van vorderingen.

Objectieve cumulatie

Het onderhavige geschil is gevoerd tussen ABAB Groep B.V. als eisende partij en Caruton Beheer B.V., CT London B.V., Caruton B.S.O. B.V. en Caruton HRM B.V. als gedaagde partijen. In dit geschil heeft de rechtbank geconstateerd dat in de dagvaarding sprake was van een objectieve cumulatie van vorderingen. Dit houdt in dat een eiser tegen een gedaagde in één en dezelfde dagvaarding meer dan één vordering instelt. In deze kwestie werd door ABAB Groep B.V. meerdere vorderingen ingesteld tegen Caruton Beheer B.V. (vier vorderingen) en Caruton B.S.O. B.V. (drie vorderingen). Ingeval de vorderingen per gedaagde afzonderlijk van elkaar worden bezien, behoren zij qua omvang ingevolge artikel 93 sub a Rv tot de zaken die door de kantonrechter worden behandeld. Echter, ingeval van objectieve cumulatie is ingevolge artikel 91 lid 1 Rv voor de toepassing van artikel 93 sub a Rv het totale beloop of de totale waarde van de vorderingen beslissend. In deze kwestie leidt het voorgaande ertoe dat de waarde van de gezamenlijke vorderingen tegen Caruton Beheer B.V. en de gezamenlijke vorderingen tegen Caruton B.S.O. B.V. uitstijgt boven de in artiel 93 sub a Rv bepaalde grens van € 25.000,00.

Subjectieve cumulatie

Naast de bovengenoemde objectieve cumulatie van vorderingen was er ook sprake van een subjectieve cumulatie; in de dagvaarding zijn er meerdere vorderingen ingesteld tegen meerdere gedaagden. Anders dan bij de objectieve cumulatie kent de wet geen bijzondere regel van sectorale competentie ingeval van subjectieve cumulatie, zodat hierdoor voor elke gedaagde partij afzonderlijk dient te worden bezien of de kamer voor handelszaken dan wel de kamer voor kantonzaken bevoegd is.

In haar beoordeling heeft de rechtbank vastgesteld dat de vorderingen tegen CT London B.V. en Caruton HRM B.V. qua omvang onder de grens van artikel 93 sub a Rv lagen en daarom naar het oordeel van de rechtbank dienden te worden behandeld door de kamer voor kantonzaken. De vorderingen tegen de eerder genoemde partijen Caruton Beheer B.V. en Caruton B.S.O. B.V. konden gelet op hetgeen hierboven (onder objectieve cumulatie) is beschreven in beginsel worden behandeld door de kamer voor handelszaken. Ondanks het voornoemde oordeelde de rechtbank als volgt:

Nu zowel de vordering tegen CT London B.V., Caruton B.S.O. B.V en Caruton Beheer B.V. als de vordering tegen Caruton HRM B.V., Caruton B.S.O. B.V. en Caruton Beheer B.V. ziet op de hoofdelijke veroordeling, is de rechtbank echter van oordeel dat in deze kwestie de samenhang tussen de vorderingen zich tegen een afzonderlijke behandeling verzet. De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch is daarom (voorlopig) van oordeel dat de zaak in volle omvang verder dient te worden behandeld en beslist door de kamer voor kantonzaken.

(bron: www.rechtspraak.nl)

lees verder >

KBvG lanceert openbaar register van gerechtsdeurwaarders

Een aantal jaar geleden kwam in het nieuws dat rechters vonnis hadden gewezen waarbij de dagvaarding was gedaan door iemand die zich had voorgedaan als gerechtsdeurwaarder. Het is strafbaar om je voor te doen als gerechtsdeurwaarder als je dat niet bent.

lees verder >

< 1 2 3 >