Nieuws

< 1 2 3

Betekenen aan werkelijk bedrijf

Op 7 augustus 2013 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de wijze waarop een verzoekschrift tot echtscheiding is betekend. Ingevolge artikel 816 Rv. dient de verzoekende echtgenoot een afschrift van het verzoekschrift tot echtscheiding binnen veertien dagen na de indiening ervan ter griffie van de rechtbank te laten betekenen aan de andere echtgenoot. De betekening moet plaatsvinden aan de woonplaats van de andere echtgenoot.

lees verder >

Geen aanvullende aanmaning in WIK zaken

In een uitspraak van 17 september 2013 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld over de vraag of voor de verschuldigdheid door een consument van de forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten de verzending en ontvangst van de zogenaamde veertiendagenbrief van art. 6:96 lid 6 BW en het verstrijken van de in die brief aangeduide termijn volstaat, of dat daarvoor nodig is dat nadere incassohandelingen hebben plaatsgevonden.

lees verder >

Nieuwe wetgeving incassokosten per 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 geldt een nieuwe wet voor het in rekening brengen van incassokosten. Per deze datum is een vastgesteld maximumbedrag aan incassokosten dat in rekening mag worden gebracht bij de debiteur. De wet biedt zekerheid over de hoogte van incassokosten en voorkomt discussies over de vraag of deze kosten terecht in rekening zijn gebracht.

De nieuwe wet is van toepassing op geldvorderingen waarbij debiteur vanaf 1 juli 2012 in verzuim is. Indien de betaaltermijn van uw factuur bijvoorbeeld op 25 juni 2012 is verstreken, dan geldt de nieuwe wet niet.

lees verder >

< 1 2 3